تبلیغات
گالری عکس و هنر - دقیقاً از طریق عشق وتنها از راه عشق است که سیّالیّت گوهر هستی در بالا ترین درجه خود تحقق یافته است .